Ascii

Si j'ai bien compris il veut faire

....................................::WWWWWWWWWWWWKKWWWWKKDDDDKKDDKKKKWWKKKKKKWWWWii
....................................LL######WWWW##############KKGGKKKKDDDDKKKKWW##WW;
................................ttEEWW####KK####KKEEEEWW##WWKK##GGKKDDLLWW##KKDDWWWWKK;;
................................jjff####WW##KKLLWW######KKKKDDWWKKKKKKLL####LLDDWW####WW
..............................;;ttLL##WW##KKGGWW######WW##DDDDGG##WWDDWWWWWWDDWW########tt
................................ffWWWW##EEKKWW############WWGGGGDD##WW##WWWWKKKKWW######KK
..............................LL##########################WWDDDDGG##WWWWKK####KKDD########
..............................GGEE######################KKLLGGKKWWDDWWWWffKK##KKDDKK####WW
..............................ffWW######################DDEEEEffffffffDDGGGG##EEGGKK######
..............................########################KKfftt;;,,..,,;;jjffttDDWWDDWWWW##GG
............................;;WW####################WWffjj;;::......,,;;;;,,;;LLWWEEKK##jj
............................LLEEEEKK####WW##DDffffffii;;,,::........::,,,,,,,,;;EEDDWW##;;
..........................LL##WW##WWWW##WWjj,,,,;;,,,,,,::::......::::::,,::,,,,GGDDWW##
........................GGLL##DDffGGDDDD,,,,,,,,;;tttt,,............::::::,,,,;;DDKKWWWWii
....................ffjjjj####LL,,,,;;ii;;,,,,,,;;;;,,iittii......::::::::,,,,iiWW##WW##
....................ffKK##WW####jjii;;tt;;,,::..,,jjLLffttjjtt::::::::,,,,,,;;ff######DD
......................jjKK########KKttjj;;;;,,....;;ttDDDDDDjjtt,,,,,,,,,,,,;;GG######ff
......................;;KK########LLjjttii;;,,....::iiii,,ttjjii,,,,,,ttjjLLDD##WW##KKtt
......................LL##########ffjjiiii;;,,::......;;tttt,,;;..iiDDWWDDDDff##WW##LL;;
......................LLKKWWWW####jjjj;;ii;;;;::....::::::..,,,,::jjiiii;;EEWWWWKKDDjj
......................DDWWWWEE##jjtttt;;ii;;;;,,....::......::::,,ii,,ttffttLLDDDDGG,,
....................DDDDLLEEWWGGtttttt;;;;;;;;,,,,::::::..::::..;;;;,,,,;;;;iiGGLLii
..................ttGGDDEEWWWW;;iitttt;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,::..;;;;,,;;;;ttiiGGff
..................ttGGWWWW##ff;;;;ttjj;;;;;;,,,,,,,,,,..;;::::..ii,,,,;;ttffGGff,,
....................LLKK##ff;;;;;;;;jj;;;;,,,,,,,,::::..,,tt::::ii,,;;iiffttttii::
......................LLGG;;;;,,;;;;jjii;;;;,,,,;;tt::....::ttfftt;;ii,,,,..;;..,,
......................ii,,;;,,,,,,;;;;ff;;,,,,,,::,,ffff;;,,;;iittttff..,,..,,..ii
................::iitt,,,,;;,,,,,,;;;;jjjj;;,,,,,,::tt;;LLLLLLffttWWtt......::..,,
..........,,;;;;;;,,,,,,,,,,::,,,,,,,,;;jjtt;;,,::::,,ttttjjffjjtt##,,..........,,
..,,,,;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;jjii,,,,::::,,;;jjjj;;DDDD..........::,,
;;;;;;;;;;,,,,,,,,::::::,,::::::::,,,,,,;;iiffjj,,,,,,,,;;LLEEGGjjGG..........,,;;
,,,,,,,,;;;;;;,,,,::..::,,::..::::::::,,;;;;ttfffftt;;;;GGtt;;jjttii..........,,::
,,::....::,,;;;;;;,,,,,,,,::..::::::::::,,,,;;ffGGKKEEDDLLLLDDffii............ii
,,,,::....,,,,,,,,;;;;,,,,,,......::::..::::;;ttLLLLLLffffjjjjjj......,,......,,
,,::::::..::,,......::,,,,,,,,::::......::::;;;;jjjjjjffffjjttjjjj,,..........,,
::::......::::............::::,,,,::::::::,,,,;;iijjffffjjjjjjffjjjjjj,,....::;;
::........::..................::::::,,::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,jj;;;;;;iitt,,jj
....................................,,::..::,,::,,::::::,,,,,,ii,,,,,,,,,,;;jj,,

à partir de ça
lcsm.gif
 
ça a l'aire de script php... recherche ce coté la... quand plusieurs site le propose c'est que ça doit etre de l'open source a toi de trouver...;)